Hệ Thống Bang Hội

11/10/2017

◇ Mở giao diện chính - Bang để sử dụng tính năng


598f3f7889ee2.png


Bắt đầu lập Bang


598f3fa232132.png


Có thể lựa chọn Xin Vào hoặc Lập Bang


598f3fd42541a.png


◇ Thành viên chia thành thành viên Chính Thứcthành viên Dự Bị, giới hạn 2 loại thành viên là như nhau

◇ Khi số thành viên chính thức đạt tối đa, thành viên gia nhập sẽ là dự bị

◇ Thành viên chính thức có thể bị chỉ định làm Dự Bị và ngược lại

◇ Thành viên Dự Bị không được tham gia Giao Chiến Bang, Lãnh Thổ Chiến

◇ Thành viên Dự Bị hoàn thành nội dung sự kiện bang sẽ không tăng điểm phồn vinh bang

◇ Khi thành viên bang và thành viên dự bị đều đạt tối đa thì sẽ không được thêm thành viên mới


Sự Kiện Bang


◇ Nhiệm Vụ Ngày


598f426ad7809.png


◇ Cây Thần Bang


598f42866cd0a.png


◇  Trộm Bang


598f42d621f5c.png


◇ Lãnh Thổ Chiến


598f42f13a351.png


◇ Boss Bang


598f43035ebde.png

×