Hệ Thống Kỹ Năng

11/10/2017

◇ Tại giao diện chính - Kỹ năng để sự dụng tính năng


598f474597ded.png


⊕ Kỹ năng Skill


598f477465784.png


⊕ Hồn Ma


598f478896d6c.png


◇ Dùng Ma Lực để nâng cấp Hồn Ma

◇ Ma Lực có thẻ kiếm được khi Săn Ma và đánh Boss Xâm Nhập


⊕ Thần Khí


598f4819dd337.png


◇ Điều kiện kích hoạt và nâng cấp mỗi Thần Khí khác nhau, đạt điều kiện có thể kích hoạtnâng cấp Thần Khí

◇ Chỉ cần nâng cấp và kích hoạt Thần Khí đều được tăng thuộc tính vĩnh viễntăng hiệu quả kĩ năng Thần Khí này

◇ Sau khi mang Thần Khí tự động dùng kĩ năng Thần Khí này (Tối đa ra trận 1 kỹ năng Thần Khí)

◇ Hiệu quả kỹ năng Thần Khí khác nhau, chọn thần khí ra trận phù hợp nhất đề tăng hiệu quả kỹ năng

×