Hệ Thống VIP

16/10/2017

Tính năng VIP góp một phần hỗ trợ cho các Anh Hùng trong quá trình tham gia trò chơi, ngoài những thuộc tính được cộng thêm theo cấp VIP, còn có những phúc lợi hàng ngày khác rất hấp dẫn:


59daf9826325a.png


Bảng mốc VIP và ưu đãi đặc biệt:


59e486df0fe16.png

×