Giới Thiệu Đá

10/10/2017


Đá Bảo Vệ trong Đại Chiến Thần Ma là một loại đá đặc biệt. Tại sao nó đặc biệt? Vì thuộc tính cả nó hoàn toàn ngẫu nhiên và có thể có được free khi đi săn Boss.


Đá được chia thành bốn loại khác nhau: đá Huyết Sắc (30), đá Tử Tinh (50), đá Tử Thần (70), đá Long Ma (90). Cùng một mức độ đá được chia thành chất lượng lục, lam, tím, cam. Nói chung, cùng một mức độ đá, thuộc tính và chất lượng tốt hơn rất có thể làm tăng hiệu quả chiến đấu của người chơi!


59dc59cce69bf.png


Vậy làm sao để có được?


Đầu tiên, tham gia Boss Thế Giới hoặc Boss Bang

Có 4 loại Boss Thế Giới, cụ thể là Sứ Giả Ảo Ảnh (30), Đồ Tể (50), Hắc Long Vương (70), Vong Linh Vương (90) tham gia vào thế giới BOSS có thể có quyền nhận đá như sau:

- Sứ Giả Ảo Ảnh (30): Đá Huyết Sắc (30)

- Đồ Tể (50): Đá Tử Linh (50)

- Hắc Long Vương (70): Đá Tử Thần (70)

- Vong Linh Vương (90): Đá Long Ma (90)


Boss Bang cũng sẽ rơi đá bảo vệ, có thể tham gia hai lần mỗi ngày


×